Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Banku

Pobierz

Opis systemu zarządzania

Pobierz

Informacja dla członków Banku w sprawie praw i obowiązków wynikających z członkostwa

Pobierz

Informacja wynikająca z art. 111 oraz 111 b
ustawy Prawo bankowe

Pobierz

Informacja wynikająca z art. 111a
ustawy Prawo bankowe

Pobierz

Ujawnianie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, oraz art. 111a Prawa bankowego według stanu na 31 grudnia 2019 roku

Pobierz

Ujawnianie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, oraz art. 111a Prawa bankowego według stanu na 31 grudnia 2020 roku

Pobierz

Ujawnianie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz innych informacji podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2021 roku

Pobierz

Ujawnianie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz innych informacji podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2022 roku

Pobierz

Polityka wynagrodzeń  w Banku Spółdzielczym w Ropczycach

Pobierz

Informacja o sytuacji finansowej
Banku za 2019 r.

Pobierz

Informacja o sytuacji finansowej
Banku za 2021 r.

Pobierz

Informacja o sytuacji finansowej
Banku za 2022 r.

Pobierz

Dane Finansowe Banku Spółdzielczego w Ropczycach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA