Ubezpieczenia
dla Firm

Co mogę ubezpieczyć?

 

Każda nowoczesna organizacja zarządza ryzykiem swojej działalności. Jedną z najpopularniejszych form zarządzania ryzykiem jest transfer ryzyka na inny podmiot. Taki transfer to nic innego jak ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia Twojej firmy możesz ubezpieczyć między innymi:

R

budynki i budowle,

R

maszyny, urządzenia i wyposażenie,

R

środki obrotowe,

R

wartości pieniężne,

R

nakłady inwestycyjne,

R

mienie osób trzecich przekazane firmie w celu sprzedaży lub wykonania usługi,

R

mienie pracownicze,

R

oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli,

R

sprzęt elektroniczny,

R

maszyny – od szkód powstałych w wyniku ich pracy,

R

utratę zysku (BI),

R

rzeczy w przewozie (cargo),

R

odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

R

odpowiedzialność prawną,

R

życie i zdrowie własne,

R

życie i zdrowie swoich pracowników.

Od czego mogę być ubezpieczony?

 

=

Ognia i innych zdarzeń losowych, takich jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, spływ wód po zboczach, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, upadek drzewa, uderzenie pojazdów, huk ponaddźwiękowy, przepięcia.

=

Stłuczenia i pęknięcia szyb oraz innych przedmiotów.

=

Szkód w sprzęcie elektronicznym.

=

Odpowiedzialności cywilnej najemcy – zniszczenia w budynkach, które firma najmuje.

=

Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – wypadek przy pracy na skutek niezapewnienia bezpieczeństwa na miejscu pracy.

=

Odpowiedzialności cywilnej właścicieli warsztatów rzemieślniczych i sklepów, hoteli i pensjonatów.

=

Śmierci.

=

Pobytu w szpitalu.

=

Inwalidztwa.

=

Kradzieży z włamaniem i rabunku.

=

Szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych przez właścicieli, pracowników lub produkt firmy osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna).

=

Odpowiedzialności cywilnej ogólnej związanej z prowadzoną działalnością – np. zalanie przyległych terenów nie należących do firmy.

=

Odpowiedzialności cywilnej za produkt – szkody na osobie lub mieniu spowodowane wypuszczeniem na rynek wytwarzanych przez firmę produktów.

=

Odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska – np. zanieczyszczenie gleby ściekami na skutek awarii rurociągu.

=

Odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów oraz personelu pomocniczego służby zdrowia.

=

Niezdolności do pracy.

=

Uszczerbku na zdrowiu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

=

Wiele innych.

Oferujemy Państwu ubezpieczenia dedykowane przedsiębiorcom:

 

Do pobrania:

 

p

Informacje o agencie ubezpieczeniowym

l

Pełnomocnictwo TU Generali S.A.

l

Pełnomocnictwo TU Interrisk S.A.