Ubezpieczenia
dla Rolników

W działalności rolniczej występuje kilka rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych – ubezpieczenie  budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika. Dodatkowo zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, każdy rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych, przy czym ubezpieczeniem należy objąć nie mniej niż 50% powierzchni upraw rolnych. Warto podkreślić, iż w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego rolnik otrzymuje z budżetu państwa dofinansowanie do wysokości 50% składki.

Ubezpieczenia obowiązkowe nie stanowią jednak wystarczającej ochrony, zarówno w ujęciu chronionego mienia, jak i zakresu zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Przykładowo, ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolnych nie obejmuje stałych elementów budynku, jak również pewnych zdarzeń w zakresie np. szkód wodociągowych, przepięcia czy uderzenia pojazdu. OC rolnika nie gwarantuje natomiast ochrony z tytułu czynności życia prywatnego czy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  Dlatego, aby posiadać pełną i solidną ochronę ubezpieczeniową, należy pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej, a także ubezpieczeniu życia.

Co mogę ubezpieczyć?

 

R

Mienie posiadane przez rolnika (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, w tym zwierzęta gospodarskie).

R

Pojazdy mechaniczne, w tym maszyny rolnicze.

R

Uprawy rolne.

R

Odpowiedzialność cywilną.

R

Ochronę prawną.

R

Życie i zdrowie Rolnika oraz jego bliskich.

Od czego mogę być ubezpieczony?

Istnieje możliwość ubezpieczenia majątku gospodarstwa rolnego od wielu zdarzeń związanych zarówno z siłami natury, z nieszczęśliwymi wypadkami, ale także z działaniem osób trzecich – rabunku, kradzieży.

 

=

Ogień i inne zdarzenia losowe – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, spływ wód po zboczach, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, upadek drzewa, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, przepięcie;

=

Kradzież z włamaniem i rabunek – kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm.

=

Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez posiadaczy lub pracowników gospodarstwa.

Dobry pakiet ubezpieczeń dla rolnika powinien obejmować kombinację ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych, to znaczy m.in. ubezpieczenie:

 

=

budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie obowiązkowe dla osób fizycznych),

=

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe),

=

mienia gospodarstwa rolnego, tj.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych od kradzieży z włamaniem i rabunku (ubezpieczenie dobrowolne),

=

odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (ubezpieczenie dobrowolne),

=

maszyn rolniczych (ubezpieczenie dobrowolne),

=

na życie rolników (ubezpieczenie dobrowolne),

=

odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (ubezpieczenie obowiązkowe dla osób fizycznych),

=

mienia gospodarstwa rolnego, tj.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych, w tym zwierząt gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie dobrowolne),

=

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania lub użytkowania mienia (ubezpieczenie dobrowolne),

=

ochrony prawnej (ubezpieczenie dobrowolne),

=

następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie dobrowolne),

=

upraw rolnych (ubezpieczenie obowiązkowe z możliwością rozszerzenia o ubezpieczenia dobrowolne) tj. ubezpieczenie od takich ryzyk jak: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan oraz ogień.

Oferujemy Państwu ubezpieczenia rolnicze:

 

Do pobrania:

 

p

Informacje o agencie ubezpieczeniowym

l

Pełnomocnictwo TU Generali S.A.

l

Pełnomocnictwo TU Interrisk S.A.