Gwarancja Bankowa

Gwarancja bankowa to zobowiązanie Banku do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwot w przypadku, gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się w wyznaczonym terminie ze swojego zobowiązania.

Warunki i zalety Gwarancji Bankowej:

 

Warunki gwarancji dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Szybka decyzja kredytowa po ocenie zdolności kredytowej.

Okres gwarancji do 60 miesięcy.

Przeznaczenie gwarancji:

 

R

Gwarancja przetargowa (wadialna)

R

Gwarancja zwrotu zaliczki

R

Gwarancja należytego wykonania umowy

R

Gwarancja spłaty kredytu

R

Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi

R

Gwarancja akcyzowa

Zabezpieczenia:

 

~

Zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Gwarancje udzielane są Przedsiębiorcom i Rolnikom, którzy:

A

Prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy lub krócej, pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia gwarancji.

A

Posiadają rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Ropczycach lub otworzą go przed wystawieniem gwarancji.

Skontaktuj się z nami: 17 222 05 32