Wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe

Zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Polegają na zawieszeniu łącznie 8 rat kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

Kto może ubiegać się o wakacje kredytowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy Kredytobiorcom, o wakacje kredytowe może ubiegać się:

 • Kredytobiorca, który jest stroną umowy kredytu hipotecznego udzielonego w złotych,
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 • termin spłaty ostatniej raty przypada po 31 grudnia 2022 r.

Warunki

Z wakacji kredytowych można skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełnione są warunki:

 • kredyt hipoteczny został zaciągnięty w złotych,
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku,
 • wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane Ustawą lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.

Ważne informacje

 • Wakacje kredytowe nie powodują anulowania rat kredytu, a jedynie przesunięcie ich w czasie i wydłużenie okresu kredytowania. Za okres wakacji Bank nie pobiera odsetek.
 • W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Składki ubezpieczeniowe należy spłacać zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.
 • W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie będą przez Bank realizowane.
 • Bank przekaże informację o zawieszeniu spłaty kredytu do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Bank przyjmuje wnioski od 29.07.2022r. 

Rekomendowane sposoby składania wniosków :

 • złożenie osobiście  Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Centrali Banku – Bank Spółdzielczy w Ropczycach, ul. Rynek 13, 39-100 Ropczyce;
 • system bankowości elektronicznej IB, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku ;

Pobierz tutaj formularz wniosku 

Pobierz tutaj oświadczenie o odstąpieniu 

Wnioski należy składać najpóźniej w dniu spłaty raty kredytu do godz. 15:00.

W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data  doręczenia Wniosku do Banku.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną w dni robocze po godz. 15:00 uznaje się za doręczone następnego dnia roboczego.

W ciągu 21 dni od złożenia Wniosku Bank informuje Kredytobiorcę o przyjęciu Wniosku o zawieszenie spłaty i jego realizacji.

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Poziom stóp procentowych, określających wysokość raty, w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na możliwości finansowe Kredytobiorcy.

Zachęcamy do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M, stanowiącej składową oprocentowania zmiennego, wynosił w 2021 r. 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

 

 Przydatne linki :