Podstawowy
Rachunek Płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym w Ropczycach to rachunek przeznaczony dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

Podstawowy rachunek płatniczy  umożliwia:

  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w Banku Spółdzielczym w Ropczycach nieodpłatnie w zakresie krajowych transakcji płatniczych.

Bank pobiera opłaty za:

  • wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta,
  • wykonanie każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium RP po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji na rzecz konsumenta.
  • wykonywanie transgranicznych transakcji płatniczych.

Z rachunkiem podstawowym w Banku Spółdzielczym w Ropczycach nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe (istnieje jedynie możliwość rozliczania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku maksymalnie w wysokości 10 zł).

Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty płatniczej (debetowej) do rachunku podstawowego.

 

Korzyści – Konto PRP:

Dostęp do nowoczesnej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Karta debetowa Master Card PayPass.

Oprocentowanie środków  – 0,01 % w skali roku.

Powiadomienia SMS o zmianie salda rachunku.

Do pobrania:

i

Pojęcia związane z rachunkiem płatniczym

Opłaty związane z rachunkiem

h

Wniosek o otwarcie rachunku

Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidulanych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach, Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach oraz Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidulanych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.