Indywidualne
Konto Emerytalne

Rachunek IKE

Propozycja dla Klientów, którzy myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze.

}

Brak opłaty za prowadzenie rachunku IKE.

Atrakcyjne oprocentowanie.

!

Wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej – dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego.

Zabezpieczenie przyszłości dzięki długoterminowemu oszczędzaniu.

W 2022 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 17 766 zł.

g

Elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego.

R

Zwolnienie z podatku od spadku – środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

+

Zgromadzonymi oszczędnościami można gospodarować na podstawie trzech różnych dyspozycji: wypłaty, wypłaty w ratach, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Do pobrania:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

p

Arkusz Informacyjny dla Deponenta

Ważne informacje:

Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne IKE w Banku Spółdzielczym w Ropczycach

Bank Spółdzielczy w Ropczycach nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatem tworząc produkt emerytalny (Indywidualne Konto Emerytalne IKE)  Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Banku Spółdzielczego w Ropczycach (zwanym dalej: Bankiem) znajduje się produkt – rachunek oszczędnościowy IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2  pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.
Bank  tworząc IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosowanie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia SFDR.