Kredyt mieszkaniowy

Zapytaj doradcę

12 + 15 =

Warunki kredytu:

l

Cel kredytu:

budowa lub zakup domu i mieszkania

Kwota kredytu:

od 50 000 zł

Okres kredytowania:

od 5 do 25 lat

Oprocentowanie według formuły :

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
 • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z Bankiem. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co miesiąc. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Prowizja:

 • od 1,0 % do 1,5 % dla kredytów udzielanych na okres do 15 lat
 • od 1,5 % do 2,0 % dla kredytów udzielanych na okres powyżej 15 lat do 25 lat

Informacje ogólne dotyczące kredytu hipotecznego mieszkaniowego

Informacje o ryzyku stopy procentowej

Informacje o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

RRSO - Kredyt Mieszkaniowy

Dla oprocentowania okresowo stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,22% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,48% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,82% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży Banku w wysokości 1,80 p.p. Równa rata miesięczna: 2.328,04 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 313.942,05 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 308.723,05 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 563.942,05 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.

W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,51% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne kredytu 8,82% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży Banku w wysokości 1,80 p.p. Równa rata miesięczna: 2.221,47 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 288.283,54 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 283.064,54 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 538.283,54 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Ustawowe wakacje kredytowe

Zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Polegają na zawieszeniu łącznie 8 rat kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

Kto może ubiegać się o wakacje kredytowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy Kredytobiorcom, o wakacje kredytowe może ubiegać się:

 • Kredytobiorca, który jest stroną umowy kredytu hipotecznego udzielonego w złotych,
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 • termin spłaty ostatniej raty przypada po 31 grudnia 2022 r.

Warunki

Z wakacji kredytowych można skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełnione są warunki:

 • kredyt hipoteczny został zaciągnięty w złotych,
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku,
 • wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane Ustawą lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy wakacji kredytowych.

Ważne informacje

 • Wakacje kredytowe nie powodują anulowania rat kredytu, a jedynie przesunięcie ich w czasie i wydłużenie okresu kredytowania. Za okres wakacji Bank nie pobiera odsetek.
 • W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Składki ubezpieczeniowe należy spłacać zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.
 • W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie będą przez Bank realizowane.
 • Bank przekaże informację o zawieszeniu spłaty kredytu do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Bank przyjmuje wnioski od 29.07.2022r. 

Rekomendowane sposoby składania wniosków :

 • złożenie osobiście  Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Centrali Banku – Bank Spółdzielczy w Ropczycach, ul. Rynek 13, 39-100 Ropczyce;
 • system bankowości elektronicznej IB, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku ;

Pobierz tutaj formularz wniosku 

Pobierz tutaj oświadczenie o odstąpieniu 

Wnioski należy składać najpóźniej w dniu spłaty raty kredytu do godz. 15:00.

W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data  doręczenia Wniosku do Banku.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną w dni robocze po godz. 15:00 uznaje się za doręczone następnego dnia roboczego.

W ciągu 21 dni od złożenia Wniosku Bank informuje Kredytobiorcę o przyjęciu Wniosku o zawieszenie spłaty i jego realizacji.

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Poziom stóp procentowych, określających wysokość raty, w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na możliwości finansowe Kredytobiorcy.

Zachęcamy do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M, stanowiącej składową oprocentowania zmiennego, wynosił w 2021 r. 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

 

 Przydatne linki : 

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

Czym jest wskaźnik referencyjny ?

Wskaźnik referencyjny jest indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu (np. kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu). Przykładem wskaźnika referencyjnego stosowanym przez Bank jest WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego jest ustalane jako suma marży (wartość stała) oraz wartości wskaźnika referencyjnego (która jest zmienna).

Wartość wskaźnika referencyjnego ulega zmianom w zależności od przyjętej metodologii jego obliczenia przez administratora wskaźnika. Metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego jest wyznaczana przez administratora wskaźnika referencyjnego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR, które mają zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę konsumentów. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem niezależnym od banku, działa na podstawie specjalnego zezwolenia, a jego zadaniem jest  opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania zmiennego dla kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

Administrator wskaźnika może – w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego – dokonać zmian w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego, który określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Jakie działania podjął Bank Spółdzielczy w Ropczycach w zakresie Rozporządzenia BMR ?

Bank przyjął plan awaryjny, wedle którego w przypadku ogłoszenia przez administratora wskaźnika referencyjnego istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany w umowie, Bank stosuje od dnia obowiązywania istotnej zmiany wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

 1. korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
 2. korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, zgodnie z planem awaryjnym Banku:

 1. Bank w pierwszej kolejności zastosuje wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
 2. w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, Bank zastosuje wskaźnik alternatywny, wraz z Korektą podaną przez
  • administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru,  a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
  • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
  • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, Bank skoryguje wskaźnik alternatywny korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W sytuacji braku możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego Bank zastosuje do ustalania oprocentowania, jako wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu wraz z korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie został zaprzestane, Bank poinformuje o tym zdarzeniu klientów w sposób określony w umowie.

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy kredytowe?

W odniesieniu do umów zawartych przez konsumentów przed dniem 1 lutego 2022 Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranego oddziału Banku. Aneks jest do podpisania przez wszystkich kredytobiorców.

Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych: