Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Ropczycach ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;

Bank Spółdzielczy w Ropczycach automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Ropczycach będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Ropczycach:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • prowadzony w walucie PLN;
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;
 • informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

- numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

- numeru NIP kontrahenta,

- kwoty brutto faktury,

- kwoty VAT,

 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

 

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

1.         Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl .

2.         Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

3.         Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

4.         Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r., będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.

5.         Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

6.         Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

7.         Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

8.         Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta- przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem"?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

9.         Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.

Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

10.     Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

11.     Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

1.         Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

2.         Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności" a „Split Payment"?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment" często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności" została wykorzystana w Ustawie.

3.         Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.?

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

4.         Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

5.         Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.

6.         Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

7.         Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

8.         Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.

9.         Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)" wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT" wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

10.     Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

11.     Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

12.     Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

13.     W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

ü   zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,

ü   zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

ü   realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,

ü   zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),

ü   przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

ü   realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

14.     W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

ü   zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,

ü   przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

ü   uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,

ü   zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

1.         Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma". Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

2.         Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

3.         Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.

4.         Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

TAK.

5.         Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

6.         Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

TAK.

7.         Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

 

 

 

 

 

Sposób wykonywania przelewów Split Payment w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach  

 

W celu wysłania przelewu Split Payment w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach należy przejść do zakładki przelew dowolny, następnie w kliknąć przycisk (Płatność podzielona Split Payment) - w nagłówku po prawej stronie.

Następnie należy uzupełnić wszystkie dane zawarte w formatce przelewu Split Payment (nr rachunku odbiorcy, dane i adres odbiorcy, kwotę brutto faktury VAT, kwotę podatku VAT, NIP odbiorcy, nr faktury VAT, opis płatności (opcjonalnie), datę operacji.

Jednym przelewem Split Payment może zostać opłacona jedna faktura (nie ma możliwości kumulowania płatności).

 

Sposób uzupełninia papierowego zlecenie przelewu Split Payment  

 

W przypadku składania papierowych zleceń przelewów Split Payment należy uzupełnić zlecenie przelewu w następujący sposób :

pole nazwa odbiorcy : jak dotychczas

pole nr rachunku odbiorcy : jak dotychczas

pole kwota : kwota brutto faktury

pole nr rachunku zleceniodawcy : jak dotychczas

pole nazwa zleceniodawcy : jak dotychczas

pole tytułem : /VAT/kwota podatku VAT/NIP/numer NIP odbiorcy wpłaty/NR/numer faktury/tekst  przykładowo : /VAT/115,00/NIP/8180002340/NR/AB255825/18/dowolny tekst

Gdyby w polu tytułem brakowało miejsca, Klient może rozpocząć zapisywanie od linijki nazwa zleceniodawcy cd.

Numerem rachunku odbiorcy przelewu jest numer rachunku bieżącego odbiorcy (na dowodzie przelewu nie uwidaczniamy numeru rachunku VAT). Numer rachunku bankowego VAT odbiorcy jest wygenerowany z numeru rachunku bieżącego.

 

Poniżej przykład uzupełnienia przelewu Split Payment

 

 przelew_split_payment.pdf przelew_split_payment.pdf

 

 

Informacja w sprawie formatu pliku ELIXIR-O dla przelewów Split Payment :

 

Pole 1 (istotne): Typ komunikatu (3 cyfry):

 • 110 - Polecenia przelewu: zwykłe, płatności podatku, SORBNET
 • 210 - Polecenie zapłaty, Polecenie zapłaty Split

Pole 2 (istotne): Data dokumentu w formacie rrrrmmdd

Pole 3 (istotne): Kwota w groszach (bez kropki dziesiętnej, mogą być zera z przodu (maksymalnie 15 cyfr)

Pole 4: Numer banku rozliczającego nadawcy lub własny numer rozliczeniowy w przypadku banku rozliczającego się samodzielnie (8 cyfr, dopuszcza się ‘0')

Pole 5: Numer banku rozliczającego odbiorcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0')

Pole 6 (istotne): Numer rachunku klienta nadawcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;

Pole 7 (istotne): Numer rachunku klienta odbiorcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;

Pole 8 (istotne): Nazwa klienta nadawcy (4 * 35 znaków pole 8 może składać się z 4 podpól rozdzielonych znakiem | maksymalna długość podpola 35 znaków);

Pole 9 (istotne): Nazwa klienta odbiorcy (4 * 35 znaków jw.). Dla ZUS-u zostawić puste pole, dla Urzędu Skarbowego mogą być dwa podpola 35 znaków separator | i 19 znaków;

Pole 10: Numer banku nadawcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0')

Pole 11: Numer banku odbiorcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0')

Pole 12 (istotne): Informacje dodatkowe - w przypadku przelewu Split Payment należy wpisać:

 • /VAT/kwota wyrażona w złotych i groszach. Separatorem jest znak przecinka „,"
 • /IDC/numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest identyfikowany na potrzeby podatku - NIP
 • /INV/numer faktury VAT - w przypadku przelewu pomiędzy własnymi rachunkami zamiast numeru faktury należy wpisać „przekazanie własne"
 • /IDP/identyfikator płatności
 • /TXT/dowolny tekst - wartość nieobowiązkowa

Pole 13: puste

Pole 14: puste

Pole 15: 53 - jeśli przelew Split Payment

Pole 16: puste

Przykład pliku ELIXIR-O do obsługi Split Payment:

110,20180621,46200,10900004,16100019,"13109022137982290233612127","51878700000000002620000010","Wiatr sp. z o.o.||SZCZEBRZESZYN ul. Sikorskiego 3/94|24-515 Łękołody","Świat sp. z o.o.|ul. Globalna 8|11-111 Miasteczko|",10902213,87870000,"/VAT/138,00/IDC/1179733301/INV/1234|/56||","","","53",""

 wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.