<iframe id="bsi-35a99a53ff1b46f86a14a375742dfd7fefff96a8a2e9c4bcf0fe3546c36c9520" src="https://bsi.gs-net.pl/kalkulator_na_strone/kalkulator/2123" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

<script type="text/javascript">
var _bsi_iframes = _bsi_iframes || [];
_bsi_iframes.push('bsi-35a99a53ff1b46f86a14a375742dfd7fefff96a8a2e9c4bcf0fe3546c36c9520');

(function() {
var s = document.createElement('script');
s.type = 'text/javascript';
s.src = 'https://bsi.gs-net.pl/calc/js/iframe.js';
var script = document.getElementsByTagName('script')[0];
script.parentNode.insertBefore(s, script);
})();
</script>

 

<iframe id="bsi-b8dc2c143be8994682b08461f46487e05874e59dd9ab65cf973e3a3c67a763aa" src="https://bsi.gs-net.pl/kalkulator_na_strone/kalkulator/2121" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

<script type="text/javascript">
var _bsi_iframes = _bsi_iframes || [];
_bsi_iframes.push('bsi-b8dc2c143be8994682b08461f46487e05874e59dd9ab65cf973e3a3c67a763aa');

(function() {
var s = document.createElement('script');
s.type = 'text/javascript';
s.src = 'https://bsi.gs-net.pl/calc/js/iframe.js';
var script = document.getElementsByTagName('script')[0];
script.parentNode.insertBefore(s, script);
})();
</script>

 


 

 

 

 

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z  ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937 z późn.zm.) według następujących zasad:

 

1)         gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

a)            osoby fizyczne,

b)            szkolne kasy oszczędności, pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe i  Rady Rodziców,

c)             osoby prawne,

d)  jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

2)         W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;

3)         W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;

4)         gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;

5)         środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;

6)         wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;

7)         środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);

8)         w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;

9)         oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie
z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018r., poz. 2286 z późn.zm.), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;

10)      gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

a)            Skarbu Państwa,

b)            Narodowego Banku Polskiego,

c)   banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,

d)  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

e)            Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

f)             instytucji finansowych,

g)   firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn.zm.),

h)            osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank,

i)    krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019r. poz. 381),

j)    funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn.zm.),

k)   otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.),

l)              jednostek samorządu terytorialnego,

m)organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

11)      Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;

12)      Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;

13)      Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;

14)      Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;

15)      Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Adres
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów

22 58 30 942
22 58 30 943
22 58 30 945

Fax
22 58 30 589

E-mail
kancelaria@bfg.pl

 


Aby dokonać przelewu zagranicznego, na rachunek w Banku Spółdzielczym w Ropczycach należy wpisać numer rachunku bankowego wraz z kodem kraju tj. kodem PL.  

Jest to numer w standardzie IBAN (skrót od International Bank Account Number).

Przykładowy numer rachunku Banku Spółdzielczym w Ropczycach w standardzie IBAN :

PL 88 9171 0000 0000 2154 1542 0010

 

W przypadku przelewów zagranicznych na rachunek w Banku Spółdzielczym w Ropczycach może być potrzebne wpisanie kodu SWIFT (BIC).  Niewpisanie kodu SWIFT (BIC) banku może być równoznaczne z poniesieniem znacznie wyższej opłaty za realizację przelewu.

SWIFT CODE (BIC) to kod identyfikujący dany bank. Jest unikalny, przypisany do konkretnej instytucji bankowej, co ułatwia szybkie zaksięgowanie przelewu międzynarodowego. Standardowo kod BIC składa się z 8 znaków (cyfr lub liter).

Kod SWIFT CODE (BIC) Banku Spółdzielczego w Ropczycach to:   POLUPLPR


 

 

Bank Spółdzielczy w Ropczycach ma możliwość  udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD).Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK


- Kredyty obrotowe
- Kredyty inwestycyjne

 

Przedmiot kredytowania

Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.Wysokość gwarancji BGK


Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów

 

Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.


Okres ważności gwarancji


Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

27 miesięcy  - w przypadku kredytu obrotowego,

99 miesięcy  - w przypadku kredytów inwestycyjnych

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK


Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

 


W załączonym pliku znajdziecie Państwo wykaz godzin granicznych realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Ropczycach

 

 godziny_graniczne_realizacji_przelewow.pdf godziny_graniczne_realizacji_przelewow.pdfINFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zbowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Ropczycach.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Ropczycach zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Ropczycach będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Ropczycach przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidulanych 

2. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów 

 

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Ropczycach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD Zewnętrzna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1.              Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2.              Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3.              Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Ropczycach o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

4.              Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

5.              Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Ropczycach ?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Ropczycach poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

1)              imię i nazwisko;

2)              aktualny adres zamieszkania;

3)              miejscowość i kraj urodzenia; 

4)              data urodzenia; 

5)              kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

6)              numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

1)              nazwa;

2)              aktualny adres siedziby (w tym kraj);

3)              kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 

4)              status podmiotu;

5)              dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

6)              numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

6.              Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Ropczycach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

7.              Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Ropczycach ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8.              Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Ropczycach jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9.              Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

1)              saldo rachunku lub wartość;

2)              łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

10.          Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1.              CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2.              Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

3.              Podmiot:

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

4.              Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

5.              Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Ropczycach nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

6.              TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

7.              Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.

8.              Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

1)              dywidendy

2)              odsetki

3)              dochód równoważny z odsetkami

4)              opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**

5)              ubezpieczenia rentowe

6)              nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej

7)              nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe

8)              nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych

9)              dochód netto ze swapów

10)          kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych

 

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

9.              Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

10.          Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.