Historia Banku

Początki spółdzielczej bankowości sięgają okresu zaboru austriackiego, kiedy to w 1905 roku powstały Spółki Oszczędności i Pożyczek w Brzezówce i w Brzezinach, które w okresie międzywojennym przekształciły się w Kasy Stefczyka. W 1927 roku doszła nowo założona Kasa Stefczyka w Witkowicach. Miasto Ropczyce miało Kasę Komunalną a także prywatną kasę żydowską, z której praktycznie korzystali zamożniejsi obywatele miasta. W Banku nie ma żadnych dokumentów świadczących o reaktywowaniu działalności którejkolwiek z wymienionych Kas Stefczyka. Znajduje się tylko księga pamiątkowa (kronika przez nikogo nie podpisana), z której wynika, że została założona na okoliczność jubileuszu 25-lecia powstania kasy zorganizowanej i zarejestrowanej w Sądzie Handlowym w Tarnowie 1 maja 1905 roku.

W księdze tej opisano uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę budynku Kasy w Brzezówce. Po zakończeniu na naszym terenie działań wojennych, co nastąpiło w sierpniu 1944 roku, Ropczyce stały się siedzibą gminy w skład, której weszły następujące miejscowości: miasto Ropczyce, Chechły, Okonin, Łączki Kucharskie, Niedźwiada, Broniszów, Gnojnica, Brzyzna, Witkowice i Pietrzejowa. Był to teren bardzo ubogi, pozbawiony przemysłu i rzemiosła. Z uwagi na okoliczność, że żadna z przedwojennych Kas Stelczyka, w Brzezówce, Witkowicach i Niedźwiadzie nie wznowiła swej działalności, pod koniec 1948 roku władze gminne wysunęły potrzebę zorganizowania kasy spółdzielczej.

W wyniku poczynionych starań udało się pozyskać 34 członków i 28.12.1948r. odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie, które powołało „Gminną Kasę Spółdzielczą z ograniczoną odpowiedzialnością”. WZZ uchwaliło statut według wzorca z 1946 r. opracowanego przez Związek Rewizyjny RP w Warszawie. W skład Zarządu powołano Jana Beresia, Jakuba Stachnika i Edwarda Kałdana. W skład 10-osobowej Rady Nadzorczej wybrano: Michała Chłędowskiego na przewodniczącego, Jana Czochrę na zastępcę, a na członków: M. Wójcika, F. Zacha, J. Jarosza, M. Pietryckiego, J. Rymuta, J. Jarząba, J. Woźnego i F. Kosydara. Udział członkowski ustalono na 500 zł, wpisowe na 100 zł. Statut i skład Zarządu zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w dniu 25.02.1949r. Od chwili rejestracji Gminna Kasa Spółdzielcza z o.o. w Ropczycach uzyskuje osobowość prawną i datę tą uznaje się oficjalnie za początek dzisiejszego Banku Spółdzielczego w Ropczycach. Na marginesie wspomnieć należy, że w pewnym zakresie powstała po wojnie Gminna Kasa jest spadkobierczynią chlubnych tradycji kas przedwojennych działających na naszym terenie. Tezę tą uzasadnia fakt, że w archiwum dzisiejszego Banku Spółdzielczego posiadamy deklaracje członkowskie chociażby Kasy Stelczyka Spółdzielni z nieograniczona odpowiedzialnością w Brzezówce, datowane zarówno na lata 30-te ubiegłego wieku jak i lata po II wojnie światowej. Świadczy to o tym, że udziałowcami i klientami powstałej po wojnie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach, byli również doświadczeni spółdzielcy działający na naszym terenie w okresie międzywojennym.

W marcu 1949r. Gminna Kasa Spółdzielcza wykupiła pierwszą kartę rejestracyjną w Urzędzie Rewizyjnym w Rzeszowie. Działalność swą rozpoczęła Kasa w prywatnym domu stanowiącym współwłasność M. Kozuba i S. Kusiaka. Było to jedno pomieszczenie w Rynku, do którego wchodziło się bezpośrednio z ulicy, a więc nie spełniało wymogów zabezpieczenia mienia. Dlatego też w krótkim czasie wynajęto lokal u Pana Skałuby obecny Dom Kultury, gdzie część budynku zajmowała już Poczta. Obie instytucje wymagały zabezpieczenia. Uzupełniały, więc remontami wzajemnie rosnące potrzeby w zakresie zabezpieczenia technicznego. Początkowo jedynym pracownikiem Kasy był Pan Jan Bereś, który przez pierwsze 4 miesiące pracował bez wynagrodzenia a funkcję kasjera pełnili również społecznie wybrani na skarbników członkowie Zarządu. Działalność Gminnej Kasy Spółdzielczej ograniczała się do pozyskiwania nowych członków i udzielania im pożyczek krótkoterminowych ze zgromadzonych już środków własnych
i udzielanego na te cele przez Bank Rolny kredytu.

W 1949 roku udzielono 778 pożyczek na ogólną kwotę 12 448 tys. zł. Kredytów udzielano na podstawie wniosków opiniowanych przez Gminny Związek Samopomocy Chłopskiej i akceptowanych przez Radę Nadzorczą. Wnioski te były dodatkowo opiniowane z mocą ostatecznej decyzji przez Gminny Komitet Kredytowy powołany przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ropczycach. Pomoc kredytowa była znikoma w stosunku do potrzeb (kredyty krótkoterminowe, oprocentowanie wynosiło 8%) a ponadto ograniczona wieloma warunkami. Pożyczki można było uzyskać do wysokości nie większej niż 50 tys. zł.

Z dniem 01.11.1949r. GKS przejęła działalność Agentury Państwowego Banku Rolnego byłej Komunalnej Kasy Oszczędności i Kredytów. W wyniku tego przejęcia poszerzył się zakres pracy GKS o rachunki bieżące niektórych jednostek społecznych i spółdzielczych, a także o działalność oszczędnościową.

Walne Zgromadzenie odbyte 29 czerwca 1950 roku przyjęło nowy statut opracowany wg wzorca zamieszczonego w Dz. U. Rzeczpospolitej Polskiej z 23.12.1949r. Statut ten wprowadza zmianę nazwy na Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami. Doszło do zmian w określeniu realizacji celów zawartych w §4 statutu, wprowadzono nowe organy statutowe: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisję Rewizyjną (zlikwidowano Radę Nadzorczą), wprowadzono społeczne organy kontroli kasy: Gminne Zebrania Członkowskie, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej. To samo Zgromadzenie zmieniło również skład Zarządu, wybierając Jana Beresia na przewodniczącego a J. Wejtową, J. Jarzęba i W. Ochaba - na członków.
Do składu Komisji Rewizyjnej powołano Ryszarda Christoffa, Antoniego Kloca, Walentego Skibę, Józefa Woźnego i Michała Chłędowskiego. Podniesiono udziały do 1000 zł. Bezpośredni nadzór nad GKS przejął Bank Rolny – Odział Powiatowy w Dębicy. Założenia i cele określone statutem były wzniosłe, ale ich realizacja została bardzo szybko uniemożliwiona decyzjami wycofania działalności oszczędnościowej, ograniczeniami wielkości i terminowości załatwiania wniosków kredytowych, kwartalnym limitowaniem znikomej pomocy kredytowej, przy czym obniżona do 5 % stopa procentowa spowodowała znaczne zwiększenie popytu na kredyty.
Pomimo ograniczeń, GKS w latach 1950-1953 zwiększa swą działalność: w 1950r. przejęła administrowanie pożyczek udzielonych przez Bank Rolny, w 1951 r. prowadziła także wymianę walutową, na równi z NBP, w 1951 r. przejęła obsługę finansową kontraktacji, czyli wypłatę zaliczek kontraktacyjnych oraz wypłatę za skup w ramach jedności kasowej z GS.

W 1953 r. poszerzono teren działania o gminę Borek Wielki (obecnie Ostrów) obsługiwaną dotychczas przez GKS Sędziszów. Działalność GKS była oceniana pozytywnie; wyniki finansowe w każdym roku były dodatnie, wzrastały też ilości i wielkości udzielonych kredytów. W 1953 r. nadzór nad działalnością GKS przejął Narodowy Bank Polski, co nie przyniosło zasadniczych zmian w działalności GKS Ropczyce.

W 1956r. Centrala NBP wydała wzorcowy statut, który GKS w Ropczycach przyjęła i zatwierdziła na WZP 1 lipca 1956 roku. Statut ten zmieniał organy Kasy, wprowadzając Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ oraz Radę Kasy, składającą się z 10 członków i 5 zastępców – wybieranych na okres 3 lat z tym, że co roku ustępuje 1/3 członków i zastępców (w 1 i 2 roku w drodze losowania, w następnym wg starszeństwa wyboru).

Po raz pierwszy po dokonanej wymianie pieniędzy ustalono wpisowe w kwocie 5 zł, a udział 50 zł. z zastrzeżeniem, że ilość udziałów uzależniona jest od dochodowości w ten sposób, że do 8 tyś. dochodowości obowiązuje 1 udział , od 8 do 12 tys. zł. – 2 udziały, powyżej 12 tys. zł. – 3 udziały. W 1956 roku nastąpiły również zmiany organizacyjne administracji polegające na rozdrobnieniu jednostek administracyjnych – gmin na kilka gromadzkich rad narodowych, utworzeniu w Ropczycach jednostki powiatowej obejmującej dotychczasowe gminy: Sędziszów, Borek Wielki, Iwierzyce i Wielopole. Gminna Kasa Spółdzielcza w Ropczycach objęła swoim działaniem gromady: Chechły, Łączki Kucharskie, Niedźwiada, Gnojnica, Witkowice, Lubzina, Borek Wielki, Ostrów, Ocieka, Kamionka i miasto Ropczyce. Utworzenie w Ropczycach siedziby Powiatu spowodowało zwiększenie liczby jednostek administracyjnych, dla obsługi, których NBP  Oddział w Dębicy utworzyło stanowisko pełnomocnika NBP w Ropczycach. Stanowisko to ulokowano w lokalu GKS, który w tym okresie przeniesiono do budynku po byłej Komunalnej Kasie Oszczędności. GKS przejęła odpłatną obsługę kasową pełnomocnika NBP, co znacznie obciążyło stanowisko kasjera powodując kolejki i niezadowolenie rolników – członków GKS. Od tej pory na każdym WZP zgłaszano wnioski otwarcia punktu kasowego w Ropczycach przy bazie magazynowej Gminnej Spółdzielni oraz poszerzenie Punktu Kasowego w Ostrowie do 2 osób. Wnoszono również o powołanie w Ropczycach placówki pełnomocnika Banku Rolnego, gdyż korzystanie z kredytów inwestycyjnych długoterminowych udzielanych przez Bank Rolny w Dębicy było dla rolników bardzo uciążliwe biorąc pod uwagę możliwości komunikacyjne w tym okresie. Zakres działalności kredytowej w latach 1956-1957 nie uległ zmianie. Wyniki finansowe GKS, dzięki przyjętej obsłudze NBP, były coraz lepsze, bowiem gdy za 1954 rok wypracowano 17 448 zł zysku to za 1956 rok zysk wynosił już 18 401 zł, za 1957 r. – 23 498 zł, a za 1958r - 49 337 zł.

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli odbyte 8 czerwca 1958 roku wprowadziło zmiany do statutu (zatwierdzonego na WZP 01.07.1956 r.), polegające na umieszczeniu Centrali Związków Oszczędnościowo Pożyczkowych w miejsce Centrali Naczelnej Rady Spółdzielczej . Ponadto na przewodniczącego Rady wybrano ks. dr Jana Zwierza, który w dużym stopniu przyczynił się do wzrostu liczby członków oraz do upowszechniania oszczędzania wśród rolników. W tym okresie przywrócono bowiem Kasom Spółdzielczym możliwość gromadzenia wkładów oszczędnościowych, z prawem wykorzystania zgromadzonych środków dla działalności kredytowej.

W 1961 roku Walne Zgromadzenie Przedstawicieli przyjęło nowy statut opracowany przez CZ SOP. Statut ten wprowadził zmianę w nazwie Spółdzielni na „Bank Spółdzielczy w Ropczycach”. Wysokość wpisowego podniesiono do 20 zł., a udziału – do 200 zł. Skład Rady zwiększono do 15 członków i 3 zastępców – wybieranych na okres 2 lat, skład osobowy w połowie nie uległ zmianie. Zatwierdzono również regulamin Rady i Komitetu Członkowskiego przy Stałym Punkcie Kasowym Ostrów. Z roku na rok wzrastały wielkości udzielanych kredytów i wkłady oszczędnościowe, pozyskiwano nowych członków i nowych posiadaczy książeczek oszczędnościowych bardzo szybko wzrastały obroty kasowe. Z powodu dotkliwej ciasnoty lokalowej, utrudniającej obsługę klientów BS, podjęto inicjatywę wybudowania wspólnie z Ropczycką Spółdzielnią Ogrodniczą odpowiedniego budynku bankowego, który pozwoliłby na otworzenie 2 kas, poszerzenie sali operacyjnej, a także zorganizowanie niezbędnych warunków socjalnych dla powiększającej się grupy pracowników. W działaniu tym czynny był samorząd, a szczególnie ks. dr J. Zwierz i kierownictwo BS. W budowie pomagali w czynie społecznym pracownicy BS, rzemieślnicy, uczniowie szkół i inni. Podjęto też rozmowy z NBP o współuczestnictwie w tej budowie w celu jej przyśpieszenia. NBP nie podjął tematu, a wystąpił o odsprzedanie rozpoczętej budowy dla zorganizowania w Ropczycach oddziału NBP. W wyniku dalszych ustaleń odstąpiono rozpoczętą inwestycję w całości dla potrzeb NBP, co przyśpieszyło uruchomienie Oddziału NBP w Ropczycach, które nastąpiło 09.12.1963 roku.

Równocześnie zostało zlikwidowane stanowisko pełnomocnika NBP przy Banku Spółdzielczym.
W tej sytuacji Bank Spółdzielczy zmniejszył zakres działalności, co poprawiło w pewnym stopniu warunki obsługi klientów, natomiast wyniki finansowe zmniejszyły się z 211 tys. zł. za rok 1963 do kwoty 104 tys. zł. za 1964 rok. W następnych latach BS otrzymywały coraz większe możliwości udzielania kredytów oraz stosowania nowych form gromadzenia wkładów oszczędnościowych.
Za środki uzyskane ze sprzedaży rozpoczętej inwestycji, a także wypracowane w latach następnych zyski rozpoczęto drugą budowę zlokalizowaną na ropczyckim rynku.

Okazało się jednak, że już w chwili oddania go do użytku /1973r./ nie posiadał potrzebnej przestrzeni i urządzeń niezbędnych dla działalności bankowej. Równocześnie wybudowano samodzielny budynek dla filii w Ostrowie, co umożliwiło przekształcenie Filii w Oddział BS.

W latach 1964 – 1974 funkcję przewodniczącego Rady pełnił Jan Grabowy, znany rzemieślnik (cechmistrz), który zasłużył się tak pracą społeczną na rzecz Banku jak również działalnością jako samorządowiec. Rok 1975 przyniósł kolejną zmianę administracji terenowej polegająca na likwidacji powiatów. Na terenie zlikwidowanego Powiatu ropczyckiego powstało 5 gmin: Ostrów, Wielopole, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów oraz dwa miasta Ropczyce i Sędziszów.

Miasta te w następnych latach przekształcono w Miasto – Gminy. Zlikwidowano CZ SOP a nadzór nad Bankami Spółdzielczymi przejął Bank Gospodarki Żywnościowej utworzony z dotychczasowego Banku Rolnego oraz CZ SOP.

W wyniku likwidacji powiatowej placówki Banku Rolnego zakres obsługi indywidualnego rolnictwa - kredyty inwestycyjne na budowę i remonty budynków mieszkalnych i produkcyjnych
a także pośrednictwo w sprzedaży ziemi przejmowanej od niektórych rolników za emerytury przekazano Bankom Spółdzielczym. Stanowisko kierownika BS objęła dot. Pełnomocnik Banku Rolnego – Pani Elżbieta Bizoń – dotychczasowy Kierownik p. Jan Bereś – Prezes Zarządu po długiej chorobie odszedł na emeryturę. Obsługę finansową społeczeństwa podzielono pomiędzy: - NBP, któremu przydzielono obsługę państwowych podmiotów gospodarczych - PKO, które przejęło obsługę ludności pracującej - BGŻ przejął obsługę sektora rolno – spożywczego - BS ludność rolniczą.

Nadzwyczajne ZP zwołane 14 września 1975 roku określiło nową rolę i zadania BS, podwyższyło jednostkę udziałową z 200 do 500 zł. Wzrosła ranga Banku, bowiem wszystkie kredyty dla rolnictwa (co postulowali członkowie od wielu lat) można było załatwić w jednym banku.

Od początku prowadzenia działalności oszczędnościowej prowadzono silną akcję promocyjną
w celu pozyskania środków dla działalności kredytowej, co spowodowało, że prawie każdy rolnik był posiadaczem książeczki oszczędnościowej. Bank Spółdzielczy był, więc kasą prawie dla każdego gospodarstwa rolnego. Po przejęcia zadłużenia z tytułu kredytów inwestycyjnych nadal stan zadłużenia społeczeństwa był wyższy od kwoty zgromadzonych oszczędności. Z Banku Rolnego przejęto do administracji kredyty inwestycyjne. W latach 1975 do 1985 udzielono 37 kredytów na budowę specjalistycznych budynków produkcyjnych, zakup wielu ciągników i maszyn rolniczych, budowę ponad 280 budynków mieszkalnych i ponad 280 budynków inwentarsko - składowych dla małych i średnich gospodarstw.

Od 1 kwietnia 1977 roku nałożono na Banki Spółdzielcze nowe zadanie - ewidencję produkcji sprzedanej przez rolników na rzecz uspołecznionych jednostek skupu dla potrzeb ustalenia wymiaru rolniczej emerytury. Ewidencje prowadzono na ok. 5.300 kartach zapisując średnio 28 pozycji rocznie.

W roku 1983 niespodziewanie wystąpiła strata bilansowa w kwocie 143 tys. zł. Zarząd i kierownictwo Banku miało niewielki wpływ na wyniki finansowe, bowiem zarówno oprocentowanie lokat jak też kredytów było ustalane przez Rząd. BGŻ jako jednostka nadzorująca zaproponowała obsługę kredytowo-finansową Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Ropczycach. Efekt z przyjętego zadania był natychmiastowy, bowiem zysk za rok 1984 wyniósł już 1 959,9 tys. zł., a za rok następny 5 812 tys. zł. i z każdym rokiem wzrastał . Okres od 1975 roku, czyli pod nadzorem BGŻ, który był mocno krytykowany przez same banki spółdzielcze zaliczyć trzeba do okresu przyśpieszonego rozwoju tak banków spółdzielczych jak też obsługiwanego społeczeństwa. Nie zaniedbano również samorządu, a wręcz położono nacisk na działalność społeczno wychowawczą w środowisku zgodnie z zapisem § 4 pkt 3 statutu „Bank Spółdzielczy prowadzi działalność społeczno wychowawczą dla stałego podnoszenia kulturalnego poziomu życia i świadomości społecznej swych członków oraz dla dobra Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zapis ten realizowano poprzez dofinansowywanie kursów gotowania, pieczenia i innych organizowanych w wioskach oraz współpracę z młodzieżą szkolną poprzez Szkolne Kasy Oszczędności. Od roku 1988 zaczęła wzrastać inflacja i trudności gospodarcze w kraju. Ministerstwo Finansów nałożyło na Banki zadanie ściągnięcia z rynku pieniędzy. W tym celu wprowadzono bardzo wysokie oprocentowanie lokat (jednorocznych 44 %, dwuletnich - 55 %, 3 - letnich 66%). Działalność kredytową ograniczono - w I kwartale wypłaty kredytów na budownictwo mieszkaniowe zupełnie wstrzymano. Wytyczne dotyczące limitów wypłat i dopłat Banki otrzymały dopiero w czerwcu. Zalecono zwrócenie baczniejszej uwagi na celowość wykorzystania udzielanych kredytów i udział środków własnych. Inflacja spowodowała, że mimo wysokiego oprocentowania i trudności przy udzielaniu kredytów kwota wypłat za rok 1988 była znacznie wyższa jak wypłaty za rok poprzedni. Najprostszym miernikiem ukazującym działanie inflacji jest wynik finansowy, który za rok 1988 wypracowano w kwocie 8,1 mln zł., a za rok 1989 2,3 mld. zł., za rok 1990 1,66 mld zł.

Rok następny – 1990 był rokiem przełomowym. System nakazowy i limitowany uległ likwidacji. Pogwałcono istniejące zasady o niezmienności stopy procentowej tak w stosunku do umów kredytowych jak też oszczędnościowych. Od 1 stycznia 1990 roku w stosunku do całego zadłużenia kredytowego wprowadzono zmienną stopę procentową z oprocentowaniem 39 % w stosunku miesięcznym, co dało 468 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie to zmniejszano z każdym miesiącem, ale mimo wszystko było zaskakująco wysokie w stosunku do oprocentowania w latach poprzednich nieprzekraczającego 6 % w stosunku rocznym.

Zlikwidowano monopol Gminnej Spółdzielni w zakresie skupu żywca i innych produktów rolnych a także rozprowadzania środków do produkcji rolnej (nawozów, pasz itd.). W wyniku powyższego GS wycofał się z korzystania z obsługi finansowej wykonywanej przez Bank. Bankowi nie pozostało, więc nic innego jak zlikwidowanie punktów kasowych oraz przekształcenie Oddziału BS w Ostrowie w Punkt Kasowy, w którym realizowano obsługę oszczędnościową i kredytową w mniejszych kwotach. Już w miesiącu czerwcu ks. dr J. Zwierz na posiedzeniu Rady sygnalizuje pogarszającą się sytuację ekonomiczną kredytowanej Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej. Zgodnie z zarządzeniem NBP wprowadzono prowizję od wpłat i wypłat w oddziale NBP w Ropczycach, co obciążyło nasz Bank kosztami za 2 tygodnie miesiąca stycznia w kwocie 18 mln. zł. (dotychczas usługi te wykonywano na rzecz Banków Spółdzielczych bez opłat). Zmusiło to Banki Spółdzielcze do korzystania z obsługi kasowej w BGŻ, który prowizję ustalił minimalnie. Dla zmniejszenia kosztów w tym zakresie zwiększono też pogotowie kasowe a ponadto skoncentrowano się na maksymalnym ściąganiu gotówki poprzez: przyjmowanie wszelkich wpłat za konkurencyjną, niższą jak pozostałe banki prowizję, wydłużono godziny pracy kasy do godz. 17 00 oraz przejęto do obsługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ropczycach, które wykazywało wysokie obroty gotówkowe.

Od tego roku Rada Nadzorcza BS uchwalała oprocentowanie tak kredytów jak też oszczędności kierując się oprocentowaniem kredytu refinansowego, oprocentowaniem w bankach konkurencyjnych oraz własnymi możliwościami pozwalającymi na wypracowanie zysku. We własnym zakresie Zarząd BS ustalał również taryfę prowizji i opłat do wysokości ograniczonej zarządzeniem Prezesa NBP. Do kompetencji banku pozostawiono również system kapitalizowania odsetek. Zarządzeniem nr 3/90 Prezes NBP wprowadził też rezerwy obowiązkowe tzn. konieczność odprowadzenia na rachunek nieoprocentowany NBP kwoty odpowiadającej 15% zgromadzonych środków ludności. Jest to do chwili obecnej ukryty podatek, który znacznie podraża oprocentowanie kredytów. Ustawą z 20 stycznia 1990 roku zlikwidowano wszystkie związki spółdzielcze. BGŻ zaprzestał, więc wykonywania funkcji związku spółdzielczego pozbawiając BS wszelkiej pomocy prawnej i organizacyjnej. Na podstawie odrębnej umowy BGŻ przyjął jednak funkcję centrali finansowej, co zabezpieczyło możliwość dalszego działania. Zgodnie z tą ustawą wszystkie spółdzielnie musiały przeprowadzić wybory do wszystkich organów statutowych. Kategoryczne rezygnacje z kandydowania do Rady złożyli wówczas dotychczasowy przewodniczący Rady mgr inż. Ludwik Marzec /były Naczelnik Powiatu/, ks. dr Jan Zwierz oraz mgr Marek Bujak były Starosta Powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

Wybrano, więc nową 17 osobową Radę w składzie: Halina Cwanek – przewodniczącą, Stefana Ziobro – zastępcę, Janinę Nędza - sekretarz oraz M. Betlej, Wł. Bereś, W. Ciskał, W. Cieślik, J. Darłak, J. Ferfecki, J. Kusiak, B. Muszyńska, F. Nędza, J. Szczepanek, Z. Wójcik, A. Zymróz, B. Lew i M. Lik na członków. Nowo wybrana Rada wybrała Zarząd w składzie: Elżbieta Bizoń - Prezes, Marię Kozak i Jerzego Zięba na członków. Lata następne dla Banku Spółdzielczego są bardzo trudne gdyż Narodowy Bank Polski kolejnymi ustawami wprowadza normy ostrożnościowe wymagane w Unii Europejskiej. Normy te to: - wskaźnik koncentracji kredytów uzależniający wysokość kredytu dla kredytobiorcy od funduszy własnych - współczynnik wypłacalności wyliczany przez podzielenie funduszy własnych przez aktywa ważone wagami ryzyka określonymi przez NBP - współczynnik płynności. Wszystkie te normy wymuszały na bankach podwyższenie kapitałów, co było możliwe w zasadzie tylko z zysków, bowiem zdewaluowanie się udziałów członkowskich a także pozbawienie członków jakichkolwiek korzyści z członkostwa nie sprzyjało ani pozyskiwaniu nowych członków ani podwyższaniu jednostki udziałowej. Zyski wypracowane po roku 1990 były korzystne i odpisy na fundusze mogłyby zabezpieczyć skutki inflacji i odbudowę kapitału, jednak w roku 1992 zasady opodatkowania zmieniono w taki sposób, że podatek dochodowy wynosił 80% wypracowanego zysku. W roku 1993 wprowadzono obowiązek tworzenia rezerw na kredyty w sytuacji nieregularnej, a więc niespłacane w terminie przez okres 3 m-cy, co znów obniżyło zysk. Następnym zawirowaniem w działalności BS była ustawa z 24.06.1994 r. o restrukturyzacji BGŻ i BS, która oprócz zalet ma też wady nie pozostające bez wpływu na działalność Banków Spółdzielczych. Otóż zakazuje ona prowadzenie działalności poza terenem działania BS, co przy braku odpowiednich kapitałów zmusiło nasz Bank do stracenia kilku dobrych klientów, z dużymi obrotami. Podatek dochodowy za rok 1995 umorzono w 100% pod warunkiem, że 75% nadwyżki zostanie przekazane na fundusz zasobowy. Podatek za rok następny umorzono na podobnych zasadach, ale w 80%. Ta decyzja Rządu pomogła w pewnym stopniu w odbudowie kapitału do wysokości 811 tys.zł. PLN / 8,11 mld starych zł./na 31.XII.1997r.

W tej wysokości kapitał wg Prawa bankowego uchwalonego w 1997 roku pozwalał już na udzielanie kredytów do kwoty 200 tys zł., co satysfakcjonowało już 90% podmiotów gospodarczych korzystających z kredytu w naszym BS. Kolejny problem kapitałowy pojawił się jednak w miesiącu wrześniu roku 1998, kiedy Komisja Nadzoru Bankowego uchwaliła wymaganą kwotę kapitału założycielskiego dla tworzących się BS do wysokości 300 tys. EUR /tj. ok. 12 mld starych złotych/ dla otrzymujących licencję do 31.XII.1998 r. oraz 1 mln. EUR dla tworzących się po tej dacie. Mimo wielu interpretacji wyjaśniających, że uchwała ta nie dotyczy Banków Spółdzielczych istniejących NBP zobowiązał BS do uzyskania kapitału netto w wysokości 300 tys. EUR pod groźbą wycofania licencji. W wytycznych zawierających powyższe zobowiązania wskazano sposób zdobycia kapitału – łączenie się kilku banków w celu zgromadzenia wymaganego kapitału. Mimo, że procesy łączeń w Polsce stały się nagminne Banki Spółdzielcze naszego Regionu nie podjęły tego tematu z entuzjazmem, gdyż ich długoletnie tradycje spółdzielcze straciłyby swoje znaczenie. Rada naszego Banku nie zaakceptowała propozycji Rzeszowskiego Banku Regionalnego S.A. dotyczącej połączenia czterech Banków w Powiecie w Bank Powiatowy w którym Bankiem wiodącym byłby BS Sędziszów. Podjęto, więc działania w celu pozyskania kapitału dla spełnienia wymogu NBP. Przy znacznej pomocy samorządów Miasta i Gminy Ropczyce oraz Gminy Ostrów udało się zebrać deklaracje podwyższenia funduszu udziałowego o kwotę ok. 300 tys. zł. Deklaracje te pozwoliły na przesunięcie terminu dojścia do wymaganego kapitału do 30 września 1999r. Pomimo opisanych wyżej problemów i trudności wyniki BS Ropczyce w następnych latach były dobre - w pełni zabezpieczające odbudowę kapitału o wartość utraconą w wyniku inflacji, co pozwoliło na koniec 2007r. dojść do wymaganego poziomu funduszy własnych w wysokości 1 mln EUR.

Z dniem 31 grudnia 2005r. Pani Elżbieta Bizoń długoletni Prezes Banku Spółdzielczego w Ropczycach odeszła na zasłużoną emeryturę. Natomiast na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Ropczycach powołała Pana Tomasza Kasprzyckiego.

Na przestrzeni ostatnich lat pomimo dużej konkurencji na rynku usług finansowych udaje się utrzymać przyzwoitą dynamikę wzrostową podstawowych wskaźników banku.

Dobre wyniki finansowe za ostatnie lata skłoniły Zarząd Banku do podjęcia decyzji o rozwoju sieci placówek Banku Spółdzielczego. Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w galerii „WIST” (2008r.), oraz wybudowanie nowej filii w Pustkowie Osiedlu (2009r.) umożliwiło stworzenie nowych perspektyw dla dalszego rozwoju banku a w szczególności rozszerzyło możliwości dystrybucji produktów bankowych na nowych obszarach niezabezpieczonych dotąd w usługi bankowe. wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.