Informacje w sprawie trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji i skarg

w Banku Spółdzielczym w Ropczycach

 

1. Klienci Banku Spółdzielczego w Ropczycach mogą składać reklamacje (skargi) dotyczące usług świadczonych przez Bank w następującej formie :

a/ formie pisemnej – osobiście, w jednostce organizacyjnej Banku, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres korespondencyjny Banku : 39-100 Ropczyce ul. Rynek 13;

b/ ustnie – podczas wizyty w placówce organizacyjnej Banku lub telefonicznie;

c/ w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:  sekretariat@bsropczyce.pl

2. Reklamacja (skarga) może zostać złożona przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, chyba ze istnieją szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, a klient został o tym poinformowany na etapie zawarcia umowy.

3. Na żądanie Klienta, Bank potwierdza fakt złożenia reklamacji (skargi) na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W reklamacji (skardze) Klienta powinny zostać zamieszczone dane Klienta, pozwalające na jego identyfikacje (imię, nazwisko i co najmniej jeden dodatkowy identyfikator – adres Klienta podany do komunikacji z Bankiem, numer PESEL lub numer umowy, której reklamacja dotyczy) oraz treść zarzutów dotyczących świadczonych przez Bank usług.

5. Bank rozpatruje reklamację (skargę) i udziela Klientowi odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

6.  W przypadku, w którym reklamacja (skarga) nie zawiera wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia informacji/dokumentów, Bank informuje Klienta o konieczności uzupełnienia zgłoszenia.

7. Bank rozpatruje reklamację (skargę) niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji (skargi). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji (skargi) i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji (skargi) i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania.

9. Bank nie przewiduje wewnętrznego trybu odwoławczego od rozstrzygnięć w postępowaniu reklamacyjnym czy skargowym.

10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji (skargi) Klient ma prawo do :

a/ skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich w przypadku roszczeń, których wartość nie przewyższa kwoty 8000 PLN;

b/ wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

c/ wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego;

d/ zwrócenia się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumenta (w przypadku Konsumentów)

11. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

12. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji (skarg) zawierają postanowienia umów lub regulaminów właściwych dla poszczególnych produktów lub usług świadczonych przez Bank.wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.